...

Usługi

Obliczenia śladu węglowego organizacji

Ślad węglowy

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Są to emisji związane z bezpośrednim spalaniem paliw kopalnych przez firmę (scope 1), z korzystaniem z energii dostarczanej do firmy (scope 2), oraz z emisje generowane wewnątrz łańcucha dostaw. Obliczenie śladu węglowego jest kluczowe, by móc podjąć się tworzenia strategii ESG.  

Zrównoważony rozwój w hotelu

Oferta wprowadzenia planu działań w duchu zrównoważonego rozwoju w hotelu przygotowana jest dla zarządzających obiektami, którzy widza potrzebę zmian środowiskowych i społecznych. To ważne, nie tylko ze względów wizerunkowych, ale też w związku ze zmieniającym się otoczeniem legislacyjnym, np. dyrektywą CSRD.  

ESG

Audyt ESG organizacji

Audyt ESG

Audyt ESG to analiza czynników ESG – środowiskowych, społecznych i zarządczych – z perspektywy dostępnych na rynku standardów i ratingów. Audyt daje mierzalne informacje, na temat działalności firmy. Mogą one zostać zweryfikowane przez niezależną jednostkę. Raport końcowy jest podstawą dla instytucji finansowych na temat dostosowania organizacji do wymogów legislacyjnych w kwestiach uzyskania finansowania. 

Raportowanie Zrównoważonego Rozwoju

Raportowanie niefinansowe to nowa rzeczywistość przedsiębiorstw w Polsce. Coraz mniejsze firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących kwestii ESG – środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w firmie. Raportowanie wymaga pracy na stworzeniem strategii firmy, wiedzy na temat wymagań, organizacji procesu zbierania danych i pełnej koordynacji wszystkich działów w firmie. 

Analiza ryzyk i szans

Audyt gospodarowania odpadami w organizacji

ABC GOZ

Zebranie informacji na temat odpadów wewnątrz organizacji lub w ramach miejscowości pozwala na poznanie przyczyn generowania odpadów, blokad związanych z segregacją i potencjału stworzenia strategii gospodarowania odpadami. Pogłębione wywiady z pracownikami, zarządem, konsumentami, a w przypadku miast – mieszkańcami, dają pełen obraz przepływu strumienia odpadów. Efektem pracy jest raport pełen praktycznych rozwiązań.      

Współpraca z urzędami przy wnioskach dotacyjnych związanych z ekolgią

Konstruowanie i prowadzenie projektów ekologicznych następującym zakresie:  pikniki ekologiczne, warsztaty dla mieszkańców o tematyce środowiskowej, audyt organizacyjny urzędu, audyt gospodarowania odpadami w mieście, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców, analiza świadomości klimatycznej, rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ekologicznych. 

Zrównoważone budownictwo

Doradztwo Klimatyczne
- szkolenie o klimacie dla doradców klimatycznych -

Program – Doradztwo Klimatyczne – ma na celu świadczenie usług konsultacyjno-doradczych polegających na wspieraniu mieszkańców, instytucji oraz przedsiębiorców w podejmowaniu działań sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz przystosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Szkolenia dają szeroką wiedzę klimatyczną (energia, woda, bioróżnorodność, odpady itp) oraz uczą jak zachęcić odbiorców do działania. 

Nie wiesz czego konkretnie potrzebuje Twoja organizacja w drodze do bycia bardziej odpowiedzialną klimatycznie?

Zadzwoń! Razem zastanówmy się jakie kolejne kroki można podjąć
i co będzie najbardziej korzystne dla Ciebie i Twoich współpracowników!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.