...

ESG w hotelach

ESG to termin używany w biznesie oznaczający trzy aspekty – związany z ochroną środowiska (environmental), z odpowiedzialnością społeczną (social) i z ładem korporacyjnym (corporate governance). Określają one standardy działalności firmy, które podejmują świadome, przemyślane decyzje dotyczące aktywów niematerialnych – właśnie tych środowiskowych, społecznych i zarządczych. Jest to podejście prowadzenia biznesu zorientowane na interesariuszy, od inwestorów zaczynając (dla których ESG stanowi formę społecznej oceny kredytowej przedsiębiorstwa), poprzez pracowników, konsumentów (w hotelach – gości hotelowych), aż po dostawców i lokalną społeczność. 

W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego standardy ESG, odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Także hotele coraz chętniej biorą ów czynnik pod uwagę.

 

Covid zdecydowanie ograniczył podejmowane wysiłki w kierunku wprowadzenia zrównoważonych działań. Powody można odnaleźć w niestabilnej sytuacji, zmniejszonej ilości działań operacyjnych, ograniczonej ilości personelu lub braku czasu. Mimo to ESG wciąż pozostaje strategicznym priorytetem i sytuacja, gdy będzie wymagane w każdej firmie hotelarskiej, jest tylko kwestią czasu.

 

Idea ESG kładzie nacisk na fakt, że organizacja nie jest zawieszona w próżni, lecz istnieje jako część złożonej sieci powiązań, które mają wpływ na innych. Trzy kategorie (środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny) pozwalają na zidentyfikowanie szans do działania, ale też i problemów oraz wyzwań, z którymi firma może się mierzyć. 

Kryteria środowiskowe mają na celu wszelkie inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego – zużyciem energii, gospodarowaniem odpadami, śladem wodnym, rezygnacją z plastiku. Lista takich  działań jest długa – od twardych zmian w strukturze budynku, po zmiany procedur i standardów obsługi gości, po miękkie działania na rzecz ochrony środowiska wynikające z decyzji zarządu obiektu lub zorganizowanych akcji prośrodowiskowych pracowników.  

 

 

Wśród dobrych praktyk w tym obszarze działaniami ze strony hotelu na rzecz ochrony środowiska może być na przykład:

 

·         Ograniczanie zużycia energii poprzez stosowanie kluczy w postaci kart, które aktywują system elektryczny w pokoju (w ten sposób zakładamy, że gdy nikogo nie ma w pokoju elektryka jest automatycznie wyłączana a energia oszczędzana),

·         Wymiana małych jednorazowych buteleczek z kosmetykami na opakowania zbiorcze, wielorazowego użytku (w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska rosnącą ilością jednorazowego plastiku, który jest już w mikropostaci dosłownie wszędzie),

·         Oszczędzanie papieru poprzez zastosowanie wewnętrznych programów do przesyłania i podpisywania danych (jeśli nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury przetrwanie drzew w obecnej formie może być zagrożone),

 

·         Hodowanie własnego zielnika, zamiast zakupu gotowych roślin (torf używany do doniczek pozyskiwany jest z torfowisk, których ilość zmniejsza się drastycznie, choć stanowią one ważny element ekosystemu Ziemi).

Kryteria społeczne koncentrują się na podejściu firmy do ludzi – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dotyczą one relacji pracowniczych, różnorodności, godnych warunków pracy, zaangażowania w potrzeby lokalnej społeczności, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. Kwestie społeczne sięgają jednak o wiele dalej niż tylko nasza organizacja i jej otoczenie, poza działania tu i teraz (na przykład kwestia świadomego wyboru ubrań hotelowych, biorąc pod uwagę firmy gwarantujące uczciwe wynagrodzenie dla osób z Azji, które te ubrania wykonały). 

 

W hotelach na całym świecie wprowadzane są dobre praktyki odpowiedzialności społecznej, na przykład:

·         Zrównoważone zaopatrzenie, czyli zakupy produktów regionalnych u lokalnych dostawców, wspierając nasze rodzime biznesy, mając na względzie lokalne społeczności i ich tradycje (i jednocześnie ograniczając ślad węglowy),

·         Otwarcie na różnorodność (oferty pracy dla obcokrajowców, pomoc uchodźcom),

·         Podniesienie standardu życia lokalnej społeczności (inwestycje w lokalne przedsięwzięcia, dofinansowanie inicjatyw w regionie, edukacja sąsiedzkiej społeczności),

 

·         Szkolenia pracowników (stworzenie programu rozwojowego dla osób zatrudnionych).

Kryteria ładu korporacyjnego, to system wewnętrznych reguł działania, zarządzania organizacją w sposób odpowiedzialny, zgodnie z prawem, transparentnie i zaspokajając potrzeby wszystkich interesariuszy. Zarząd hotelu, który wprowadza ESG do swojego działania jest otwarty i responsywny, w zgodzie z wysokimi standardami etycznymi. To tu powstają plany inicjatyw, cele i strategie oparte o uczciwość, odpowiedzialność, obiektywizm i bezinteresowność. To stąd wywodzą się wszelkie pomysły związane z rzetelną komunikacją i poczuciem obowiązku wobec lokalnej społeczności, społeczeństwa w ogóle i środowiska. To jest centrum dowodzenia w realizacji dwóch pierwszych kryteriów ESG. 

 

Przykładowe dobre praktyki w tym obszarze to:

·         Branie pod uwagę głosu pracowników mniej uprzywilejowanych i najniższych w hierarchii, docenianie ich pracy

·         Stworzenie takiego systemu zarządzania wydajnością działań pracowniczych, by, w przypadku braku realizowania usług w sposób prawidłowy, umożliwiał on uczciwą ocenę oraz poprawę

·         Egzekwowanie szacunku dla praw człowieka, brak dyskryminacji

 

·         Stałe podnoszenie umiejętności zawodowych osób sprawujących nadzór, w celu poprawy ich wyników i wpływu

Podsumowaniem wysiłków firmy w zakresie działań zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jest raport niefinansowy. Jest on wizualną formą przedstawienia interesariuszom podejmowanych decyzji zarządczych i działań organizacji podejmowanych w kwestiach społecznych i środowiskowych. W chwili obecnej obowiązkiem raportowania ESG objęte są duże spółki i grupy kapitałowe. Od 2024 roku do przedstawienia danych zobowiązane będą także spółki publiczne i prywatne powyżej 250 pracowników. Na kolejne lata Parlament Unii Europejskiej planuje kolejne zmiany, które sprawią, że kryteria ESG będą stawały się coraz ważniejszym elementem zarządzania strategicznego w każdej organizacji.

 

 

„Who Cares Wins” – to słowa konferencji z 2005 roku, podczas której po raz pierwszy został użyty termin ESG. To trafne zdanie, które opisuje przyszłe, a właściwie już obecne, podejście do tematu: „Kto dba, ten wygrywa.” Nadchodzi nowa era organizacji działających w sposób zrównoważony. Hotele są częścią tej zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości. Warto być na te zmiany przygotowanym. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.