...

7 kroków, by hotel stał się EKO

Twój hotel nie jest eko?
To nic straconego!
Z okazji Hotelowego Tygodnia Ziemi 2022 #hotelowytudzieńZiemi2022 przedstawiam 7 kroków, które ułatwią planowanie i wprowadzanie działań prośrodowiskowych w hotelu.
Jeśli więc jesteś na początku drogi – ta seria będzie idealna dla Ciebie! Jeśli zaś już masz plan na to, co można zrobić dla Ziemi, podsumowanie może posłużyć w procesie ewaluacji tego co już udało się osiągnąć!
Zaczynamy!

KROK 1
ZIELONY AUDYT 
 
ANALIZA STANU OBECNEGO HOTELU to wielopłaszczyznowa analiza obecnych prośrodowiskowych działań hotelu. Każda działalność człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego by zacząć jakiekolwiek działania należy zdefiniować obszary, które mają najbardziej szkodliwy wpływ.
Analiza ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności za otoczenie i wprowadzenie działań korygujących.
Podczas przeprowadzania audytu środowiskowego w hotelu ocenie powinny między innymi zostać poddane takie obszary:
* Zarządzanie środowiskowe – obecne sposoby na organizację pracy hotelu z naciskiem na zieloną politykę
* Zaangażowanie personelu hotelowego – podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
*  Dostępność informacji dla gości hotelowych – sposoby na zachęcanie gości do zielonych działań
* Oszczędności energii elektrycznej – sposoby i ilość jej zużycia
* Oszczędność wody – ilość zużycia, rozwiązania na ograniczanie jej ilości
* Gospodarka odpadowa – ograniczanie zasobów, segregacja odpadów
* Zachowanie różnorodności biologicznej – nieszkodzenie przyrodzie, wspieranie rodzimych przedstawicieli fauny i flory
* Sprzątanie i chemia hotelowa – organizacja procesu sprzątania, jakość produktów
* Żywność i napoje – zrównoważone łańcuchy dostaw, zdrowe proklimatyczne opcje w menu, prace nad niemarnowaniem żywności
 
Analiza wszystkich tych czynników daje całościowy obraz tego, co działa z korzyścią dla środowiska, a w których obszarach warto wprowadzić zmiany. Badanie ma też na celu zdiagnozowanie miejsc, w których pojawiły się bariery które mogłyby utrudnić realizację zielonych działań w przyszłości.
Analizę można zlecić lub przygotować ją samodzielnie – prowadząc rozmowy z pracownikami, a także tworząc ankietę do pracowników zwierającą dogłębne pytania do powyższych tematów. By zachęcić do szerszych wypowiedzi ankieta może być anonimowa.

KROK 2

NADAJ FUNKCJĘ EKO AMBASADORA

 

 

EKO AMBASADOR (lub EKO ZESPÓŁ) to osoba dedykowana projektowi prośrodowiskowemu.

Powinien to być ktoś z wewnątrz organizacji , ktoś, kto rozumie potrzebę wprowadzenia prośrodowiskowych działań w hotelu i ma świadomość pojęć związanych z kryzysem klimatycznym.

Wśród zadań EKO AMBASADORA będzie między innymi:

·         Opracowanie i wdrożenie polityki środowiskowej, skrojonej na miarę danej organizacji

·         Zainteresowanie pracowników i gości hotelowych zieloną tematyką

·         Motywowanie pracowników do działań na rzecz klimatu

·         Edukowanie (lub organizowanie szkoleń dla) pracowników w kwestii ekologii i ochrony środowiska

·         Tworzenie projektów zaangażowania ekologicznego i społecznego

·         Współpraca z działem PR w celu przygotowania treści związanych z eko aktywnością hotelu

·         Przygotowanie dokumentacji prośrodowiskowej (np. spisywanie zużycia wody i energii elektrycznej)

 

Osoba ta będzie również łącznikiem między wszystkimi interesariuszami – zarządem, pracownikami i gośćmi hotelowymi w sprawach eko.

KROK 3

OBLICZ ŚLAD WĘGLOWY HOTELU

 

ŚLAD WĘGLOWY ORGANIZACJI to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez organizację. 

Przy określaniu śladu węglowego bierze się pod uwagę nie tylko dwutlenek węgla, ale też metan, podtlenek azotu i inne gazy cieplarniane. Miarą śladu węglowego jest tCO2.

Naukowcy są zgodni, że to właśnie produkcja coraz większej ilości gazów cieplarnianych przez człowieka powoduje wzrost średniej temperatury na Ziemi i kryzys klimatyczny.

Wszystkie działania człowieka pozostawiają jakiś ślad węglowy. Dlatego tak ważna jest tego świadomość i działania zmierzające do zmniejszenia emisji.

 

Międzynarodowy standard GHG Protocol wyodrębnił trzy zakresy śladu węglowego w organizacji:

 

Zakres 1 – emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych, czyli własne, wynikające na przykład ze spalania paliw w urządzeniach lub pojazdach będących własnością organizacji, wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz wszelkie emisje z procesów przemysłowych.

 

Zakres 2 – emisje pośrednie gazów cieplarnianych, powstałe w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, pary technologicznej lub chłodu, które organizacja importuje – a zatem pochodzące z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu, które są potrzebne do prowadzenia organizacji.

 

Zakres 3 – emisje pośrednie będące poza kontrolą organizacji, lecz występujące w łańcuchu wartości. Są to emisje, na które organizacja może wpłynąć, ale ich nie kontroluje – np. emisje związane z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi,  dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji. Jest to największy zakres i najtrudniejszy do ilościowego określenia.

 

Analizy śladu węglowego stają się coraz ważniejsze w przestrzeni biznesowej i mają wpływ na konkurencyjność firmy. Wszystkie organizacje dążące do uzyskania neutralności klimatycznej w pierwszej kolejności wybierają dostawców produktów lub usług, którzy policzyli swój ślad węglowy i starają się zachęcić swoich klientów do włączenia się do realizacji zielonych zobowiązań.

Przejrzysta inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwala organizacji określić jej indywidualny wpływ na klimat, a zatem zdefiniować obszary, które są inwazyjne dla środowiska. Są podstawą do określenia dalszych kroków mających na celu ograniczenie ich powstawania. Znajomość wartości śladu węglowego umożliwia mierzenie efektywności wprowadzonych zmian.

 

Do mierzenia śladu węglowego warto skorzystać z usług firmy, która się tym zajmuje.

 

 

KROK 4

WYZNACZ CELE ŚRODOWISKOWE

 

CEL ŚRODOWISKOWY to cel, który jest podstawą do stworzenia polityki prośrodowiskowej. Przyniesie on korzyści zarówno organizacji, jak i otoczeniu. By sformułować cele można posłużyć się znaną regułą SMART. 

 

Cel powinien być:

* Skonkretyzowany (Specific),

* Mierzalny (Measurable),

* Ambitny (Ambitious),

* Realistyczny (Realistic),

* Terminowy (Time-bound).

 

Cele to zobowiązania firmy do nieustannej poprawy, realizacji pewnych działań na przestrzeni pewnego czasu, osiągając pewne (lepsze) wyniki. Cele obejmują między innymi takie obszary jak:

* Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko,

* Promowania świadomości ekologicznej wśród wszystkich interesariuszy – pracowników, gości hotelowych, dostawców, lokalnej społeczności, inwestorów,

Takiego projektowania usług hotelu, by ich wpływ na środowisko na każdym etapie był jak najmniejszy

 

 

 

Jeśli cele zostały już określone, następnym krokiem będzie określenie szczegółowych sposobów na ich realizację i wymagań dotyczących efektów działań, czyli ZADAŃ ŚRODOWISKOWYCH.  

KROK 5

STWÓRZ POLITYKĘ ŚRODOWISKOWĄ

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA jest dokumentem podsumowującym dotychczasowe działania organizacji w zakresie zarządzania środowiskiem, spisaniem w jednym miejscu praw i obowiązków firmy i jej pracowników wobec środowiska naturalnego.

 

Określa dojrzałość hotelu i zapewnia, że zarządcy takiego obiektu mają świadomość wpływu danego obiektu na środowisko i starają się go ograniczać. Jest też deklaracją, że podejmowane są pewne kroki mające na celu poprawę stanu środowiska.

 

Polityka środowiskowa opisuje więc cele środowiskowe i zobowiązanie do ich realizacji poprzez wypełnienie zadań środowiskowych.

Dokument powinien być stosunkowo krótki (1 strona A4), zwarty, spójny, przejrzysty, zaakceptowany przez Zarząd i przekazany wszystkim pracownikom. Na końcu dokumentu może znajdować się deklaracja, że pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać treść dokumentu.

 

Powinien się znaleźć w widocznym miejscu w hotelu, na stronie internetowej, w dokumentach wprowadzających dla nowych pracowników, materiałach szkoleniowych. Chodzi o to, by pozytywne działania na rzecz przyrody uzyskały dominujący status w systemie wartości społecznych organizacji oraz zostały uwzględnione w planach długoterminowych firmy.

 

 

Prócz krótkiej wersji polityki środowiskowej hotel potrzebuje oczywiście opracować szczegółowy plan realizacji działań na założony okres czasu, wraz z określeniem budżetu oraz sposobu i częstotliwości raportowania i ewaluacji. 

KROK 6

KOMUNIKUJ

KOMUNIKACJA z pracownikami, gośćmi hotelowymi, lokalną społecznością, przeprowadzona w przemyślany sposób, to jeden z ważniejszych elementów sukcesu.

 

Chodzi tu głównie o stworzenie atmosfery wsparcia dla działań prośrodowiskowych w organizacji wewnątrz i na zewnątrz.

Sprawne wprowadzenie zmian jest łatwiejsze w środowisku świadomym przyczyn i skutków zmian klimatu, akceptujących konieczność przeobrażeń.

 

Dlatego zanim hotel rozpocznie wprowadzanie zmian prośrodowiskowych, takich jak ograniczenia w zużyciu wody, energii elektrycznej, ściślejsze gospodarowanie odpadami czy inne zmiany operacyjne sprzyjające ochronie przyrody, ważne jest
by uwrażliwić pracowników na tematy prośrodowiskowe. Może się to odbywać jako krótkie dogłębne przedstawianie poszczególnych zagadnień klimatycznych podczas cyklicznych spotkań lub jako osobne szkolenia.

 

Ponieważ przeobrażenia prośrodowiskowe są procesem polegającym na nieustannym sprawdzaniu i aktualizowaniu wyników, dlatego też powinny być komunikowane w sposób ciągły. Komunikacja z konsumentem końcowym – gościem hotelowym –

powinna zaczynać się jeszcze przed dokonaniem przez niego rezerwacji i być kontynuowana we wszystkich stadiach jego obecności w życiu hotelowym.

 

W ramach komunikacji z gośćmi warto zastosować wszelkie możliwe formy:

* Informacje w pokojach,

* Treści umieszczone na stronie internetowej,

* Informacje na portalach rezerwacyjnych,

* Przygotowanie recepcji do odpowiedzi na zapytania o działania prośrodowiskowe hotelu,

* Wiadomości na temat starań prośrodowiskowych wysyłanych w odpowiedzi na zapytania i wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

 

Zanurzenie gości w tematyce prośrodowiskowej jest dla nich sygnałem, że hotel naprawdę stara się być bardziej eko i zaprasza każdego do wspólnego działania w tej kwestii. Nawet gości hotelowych, którzy dzięki wcześniejszym komunikatom są przygotowani do tego, czego można spodziewać się w hotelu. 

 

KROK 7 

WPROWADŻ ZAŁOŻENIA W ŻYCIE

 

Ostatni etap to wdrożenie działań ujętych w polityce środowiskowej polega na realizacji celów i przypisanych do nich zadań środowiskowych. Jest to proces, w który włączona jest cała społeczność hotelowa – pracownicy, goście, społeczność lokalna, interesariusze, dostawcy. Wśród implementowanych działań są między innymi prace nad zwiększeniem świadomości i większym zaangażowaniem pracowników, rozmowy z dostawcami, komunikacja z gośćmi hotelowymi, tworzenie i wdrażanie nowych prośrodowiskowych procedur, a także zmianę technologii i infrastruktury hotelu – w zależności od wcześniejszych założeń.

Raz na określony czas (np. kwartał) potrzebna jest ewaluacja realizacji projektu – czyli sprawdzenie, czy wszystko przebiega według założeń i czy cel na pewno ma szansę zostać osiągnięty. Taka analiza umożliwia sprawdzenie czy założone cele i realizowane zadania są dobrze skalibrowane, bądź czy trzeba coś skorygować.

 

 

Jeśli wprowadzone w życie założenia idealnie wpisują się w politykę środowiskową i dają realną szansę na osiągnięcie celów – działania mogą być kontynuowane. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.